bij geen ijs 06 13926356

bij ijs 06 55931338

contact / route

Ouderkerk a/d IJssel - IJssellaan - Lageweg

IJsclub Ons Genoegen

De ijsbaan is:

Gesloten!

Als onze ijsbaan open gaat kunt u dit hier lezen.

Het hele jaar zijn er  activiteiten in ons club gebouw voor jong en oud.

WORDT LID

IJsclub "Ons Genoegen" vindt u in de dorpskern IJssellaan-Lageweg van de gemeente Ouderkerk a/d IJssel in de gemeente Krimpenerwaard. Wij zijn een vereniging die, naast het schaatsseizoen, veel activiteiten organiseert voor haar leden, klein en groot het hele jaar door. Ons adres is: IJssellaan 38a, postcode 2935 CW te Ouderkerk aan den IJssel. Iets op deze website  plaatsen? Stuur dan een e-mail naar: webmaster@ijsclubonsgenoegen.nl

Onze geschiedenis

Historie van IJsclub Ons Genoegen 1956 - 2016

 

Jubileum

IJsclub "Ons Genoegen" in de buurtschap bij de IJssellaan in Ouderkerk viert op 17 februari 2006 haar gouden jubileum. Bij een terugblik op de bereikte mijlpaal van vijftig jaar ijsclub "Ons Genoegen" had niemand van de oprichters in z'n stoutste dromen kunnen vermoeden waartoe dat initiatief nog eens zou uitgroeien. Door een tomeloze inzet is in de loop der jaren door vrijwilligers veel tot stand gebracht. Met zelfwerkzaamheid als grote pijler onder het geheel is de schaatsaccommodatie in de Spreeuwenhoek met de 400 meterbaan nu een uniek project in de Krimpenerwaard. Niet alleen bij de Ouderkerkse schaatsliefhebbers, maar ook in de wijde omgeving staat de ijsclub aan de IJssellaan in Ouderkerk bekend om zijn prachtige veldijsbaan en c1ubgebouw. Het feestelijk tintje rondom het jubileum zal niet onopgemerkt voorbijgaan, in mei 2006, vermeldt het programma een optreden van het koor "De Boezemvrouwtjes", terwijl Piet Hoogerwaard voor de muzikale omlijsting zorg draagt.

 

Oprichting IJsclub "Ons Genoegen"

De geschiedenis van "Ons Genoegen" begint, hoewel nog officieus, als in de winter van 1956 de heren Dirk Pols, Cent Rook en Wim Kooistra het initiatief nemen om voor de jeugd in de Spreeuwenhoek en Lageweg schaatswedstrijden te organiseren. Het voormalig bestuurslid Dirk Pols, die vroeger schipper was op de "Zelden van Pas", woont nu samen met zijn vrouw Comelia Maria Pols¬Omon in Gouderak. Hij herinnert zich dat de wedstrijden voor de schooljeugd op het ijsbaantje van de put aan de Lageweg werden gehouden. In zijn fraaie bungalow aan de Dorpsstraat met een prachtig uitzicht op de Waal in Gouderak, vertelt hij dat de prijsjes voor de wedstrijden veelal door winkeliers beschikbaar werden gesteld. Door het enthousiasme bij de jeugd en de passie voor de schaatssport rijpte bij hen de gedachte, zo vertelt hij verder, om in de toekomst de schaatswedstrijden in clubverband te organiseren. Het oud-bestuurslid van "Ons Genoegen" Arie Treure, die nu in de Breeje-Hendrick te Lekkerkerk woont, vertelt dat de perikelen rondom de beoordeling van de wedstrijd om de beker bij de ijsclub op het dorp daarbij ook een rol speelde. Zo wordt het idee geboren om in de buurt van de Spreeuwenhoek en Lageweg een ijsclub op te richten. Om dat beoogde doel gestalte te geven, werd op vrijdag 17 februari 1956 in het kleine buurtcafé de Put een vergadering belegd. Over klandizie had Giel Neef die avond niet te klagen, want de herberg van de kastelein was met meer dan zeventig bezoekers bomvol. Bij het enige punt op de agenda - het stichten van een ijsclub - ging de pasbenoemde voorzitter Pleun van Reeuwijk niet over een nacht ijs. Pas toen hij zeker was van voldoende werkzame steun, ging de kogel door dé kerk. Onder grote bijval werd - de officiële op richting van de ijsclub "Ons Genoegen" - toen een feit. Het notulenverslag van secretaris Aart van Vliet geeft aan dat de initiatiefnemers bij de werving van leden ook een actieve rol speelden. Immers voordat de geboorte van de ijsclub in het knusse buurtcafé een realiteit was, hadden zij in een eerste rondgang door de Spreeuwenhoek al kans gezien om ruim honderd leden voor de nieuwe ijsclub te winnen. Het café de Put bestaat niet meer, de gelagkamer van de herberg waar ooit de bakermat van "ons Genoegen" lag, is later tot woonhuis omgebouwd. Een interessante historische gebeurtenis daarbij is dat de vroegere kastelein Janus Koning, die afkomstig was uit Hillegersberg, de blinden van zijn woning en café annex slijterij met een opvallend rode kleur had geschilderd. Deze pittoreske huisstijl

 

Uit de Schoonhovensche Courant: Tweede ijsclub in  Ouderkerk

Ouderkerk a.d. IJssel, woensdag 22 februari 1956. Vrijdagavond is in het noordelijk deel van de gemeente met aanvankelijk 150 leden een nieuwe ijs club opgericht. Een voorlopig bestuur werd gevormd. Als ijsbaan zal men gebruiken de door afgraving ontstane put achter de voormalige steenplaats "De Schans" die circa 150 meter lang is. Van de zomer zullen nog verdere af¬gravingen plaats hebben, waardoor een daarnaast gele¬gen kleinere put bij het geheel wordt getrokken en dus in de toekomst een prachtige baan aangelegd kan worden. Men wil zo snel mogelijk overgaan tot het organiseren van wedstrijden. Bron: Schoonhovensche Courant. woensdag 22 februari 1956

 

Bestuur

Het eerste bestuur van de ijsclub werd in 1956 gevormd door: Pleun van Reeuwijk (voorzitter), Aart van Vliet (secretaris), Rien Speksnijder (penning¬meester), Dirk Pols, Dirk Evegroen, Henk Otterspeer, Arie Treure, Henk Brussé, Jan Trouwborst, Rien Lingen, Wik de Jong en Wim Kooistra (leden).

 

Naamgeving van de club

In de ledenvergadering werden voor de naam van de club een aantal suggesties naar voren gebracht zoals: De Uithoek, Recht aan Allen, Samenwerking, De Put, Ons Genoegen. Er werd op die avond besloten dat het bestuur hieruit een keus zou maken: En zo gebeurde dat ook. In de bestuursvergadering van 23 februari 1956 hakte voorzitter Pleun van Reeuwijk de knoop door en was de naam. van de ijsclub "Ons Genoegen" een feit.

 

IJsbaan in de Schans

Schaatsen is de meest nationale sport. Zodra er ijs in de sloot ligt krijgen schaatsers een andere dimensie, dat was 50 jaar geleden na de oprichting van de ijsclub niet anders. Toen de club eenmaal was opgericht moest er natuurlijk ook een baan komen, waarop men kon schaatsen, want daar was het tenslotte allemaal om begonnen. Volgens het notulenverslag hadden de leden Rien en Jan Speksnijder een niet te stuiten elan. Nu moest het gebeuren, er was al toe¬stemming van de eigenaar van;de Schanspolder. Dhr. van Balen die eigenaar was van het water in de schans, verleende de pas opgerichte club vergunning voor het maken van een ijsbaan. Besloten werd om de zaterdag daarop voor de jeugd al wedstrijden te organiseren. Ondanks alle inspanningen rondom de inrichting van de ijsbaan was het bestaan daar maar van korte duur. Want in september 1956 lag er bij het bestuur een brief van de eigenaar op de deurmat, met het bericht dat hij zijn onroerend goed ging verkopen. Deze transactie had tot gevolg dat de ijsclub de poorten van de ijsbaan in de Schanspolder moest sluiten. De Schans was oorspronkelijk een vesting uit de Franse tijd. De grond met het visrijke water bij de oude steenplaats van Fob Mijnlieff ging in andere handen over. Het buitendijkse zellingterrein ging op de schop en tot overmaat van ramp werd De Schans door de bedrijven Van Nieuwpoort en Dalmeijer volgestort met stadsvuil. Helaas ging hierdoor ook een stukje natuur en historie in het Ouderkerkse verloren. Steenplaats " De Schanr" van Fob Mljn/ieff omstreeks het jaar 1900, later in 1956 was hier de eerste ijsbaan van de IJsclub "Onr Genoegen".

 

Veldijsbaan IJssellaan

Het oud-bestuurslid Arie Treure, die voor zijn verdiensten voor de ijsclub indertijd de "gouden schaats" kreeg uitgereikt, vertelt dat het vooral in de beginperiode niet altijd van een leien dakje is gegaan. Door het gedwongen vertrek uit de Schanspolder werd het bestuur van de ijsclub toen met een groot probleem geconfronteerd, immers wat is een ijsclub zonder baan. Maar gelukkig vond het bestuur een gewillig oor bij de veehouders Den Hollander. De gebroeders Pank en Kees den Hollander die samen op een kleine boerderij in de Spreeuwenhoek boerden, waren bereid een perceel weiland aan de ijsclub te verhuren, waar mogelijk een veldijsbaan kon worden aangelegd. Het notulenverslag van de ledenvergadering van 21 november 1956 geeft aan, dat op voorstel van voorzitter Pleun van Reeuwijk het besluit werd genomen, om dit aanbod te accepteren. Voor het verkrijgen van geldmiddelen voor de financiering van alle plannen besloot het bestuur tot uitgifte van renteloze aandelen. Penningmeester Rien Speksnijder, in het dagelijks leven directeur van een aannemingsbedrijf, stelde voor het graafwerk een dragline beschikbaar. Wat betreft de aanschaf of bouw van een bestuurstent gaf bestuurslid Rien Lingen aan daarvoor wel een oplossing in petto te hebben. Alleen moest er aan het gebouwtje nog wat worden opgeknapt. Doch, zo stelde hij, dat kunnen de leden wel verrichten. Over zelfwerkzaamheid gesproken, zo gemakkelijk ging dat in die tijd. Op dinsdag 11 februari 1959 stelde Burgemeester A. Neet met het doorknippen van een lint de veldijsbaan aan de IJssellaan officieel in gebruik.

 

Bazar voor nieuw Clubgebouw

Om de beoogde plannen voor de bouw van een eigen clublokaal mogelijk te maken, werden er in de beginjaren tal van activiteiten georganiseerd. In het notulenverslag van de bestuurvergadering van 18 october 1958 lezen we, dat de dames van de actiecommissie op 16 november 1958 ten bate van de clubkas een oliebollenactie gaan organiseren. Maar daar bleef het niet bij, men had de smaak goed te pakken. Er werd ter versterking van het bouwfonds in het jaar 1959 een bazar georganiseerd. Drie jaar later werd dat nog eens dunnetjes over¬gedaan. Het legde de ijsclub geen windeieren, want de clubkas van "Ons Genoegen" werd door deze acties met maar liefst ruim f 13.000 gespekt. Later zat de vereniging blijkbaar goed in de slappe was, want uit de opbrengst van de derde bazar schonk men spontaan een bedrag van f 5.000 aan de plaatselijke afdeling van Het Groene Kruis. Dokter W.l Leeuwenburg, die toen de plaatselijke huisarts was in Ouderkerk, was zo trots als een pauw met deze geste.

 

Wisselbeker leden

De eerste wedstrijden voor leden om de verenigingswisselbeker werden ge houden op zaterdag 23 februari 1963: Van de 28 deelnemers die aan de start verschenen wist Wim Bos beslag te leggen op de wisselbeker. Uitslagen: 1. W. Bos, Ouderkerk a.d. IJssel f 25,- 2. A. Heuvelman, Nieuwerkerk a.d.  IJssel f 20,- 3. L. den Braber, Ouderkerk a.d. IJssel  f 15,- 4. W. Treure, Ouderkerk a.d. IJssel f 10,-

Wim Bos is in 1963 de eerste winnaar geweest van de wisselbeker van de ijsclub "Ons Genoegen". Peter van de Heuvel won deze beker in 1996, 1997 en op 19 januari 2001. Daarmee kreeg hij de beker voorgoed in zijn bezit, want na drie keer gewonnen te hebben, blijft de beker in bezit van de winnaar.

 

Gekostumeerd IJsfeest

Ter afsluiting van het seizoen organiseerde de ijsclub "Ons Genoegen" op zaterdag 2 maart 1963 een gekostumeerd ijsfeest, waarvoor veel publieke belangstelling bestond. Er verschenen 41 deelnemers en deelneemsters aan de start.

 

Nieuw clubgebouw

In 1973 werd de ijsclub eigenaar van de grond en in dat zelfde jaar werd er een nieuw clubgebouw gebouwd. De eerste jaarvergadering die in de nieuwe huisvesting werd gehouden, vond op 21 december 1973 plaats.

Buiten het schaatsseizoen om worden in het clubhuis buurtgebonden activiteiten georganiseerd. Het club gebouw van "Ons Genoegen" heeft daarmee een niet weg te denken plaats ingenomen in de gemeenschap van de buurt IJssellaan/Lageweg. Jarenlang was het beheerderechtpaar Hazenbroek-Lingen de spil waar alles om draaide. Inmiddels zijn die taken overgenomen door Teuni Zandijk en Lenie en Piet Verwaal.

 

Marathonwedstrijden

Onder grote publieke belangstelling organiseerde de IJsclub "Ons Genoegen" op 30 november 1993 voor de eerste keer een marathonwedstrijd over 75 ronden. Van de 31 rijders die van start gingen, zag Arno1d Stam uit Kaatsheuvel kans om als eerste de eindstreep te passeren.

 

Goudsche Courant  SCHAATSEN

Arnold Stam bedankt IJsclub "Ons Genoegen" Ouderkerk aan de IJssel, woensdag 1 december 1993. Arnold Stam heeft na zijn overwinning in de marathon op de ijs-baan van de IJsclub "Ons Genoegen" in het buurtschap IJssellaan Lageweg het bestuur bedankt voor de goede organisatie. Het was de eerste keer dat op die ijsbaan een marathon werd verreden.

De schaatser uit het Brabantse Kaatsheuvel zegevierde voor Richard van Kempe, Ruud Borst, Rene Vergeer en Jurgen Meijer. Aanvankelijk stond een afvalrace op het programma bij "Ons Genoegen", dat nog maar een paar jaar lid is van de KNSB. Maar toen zich verscheidene bekende marathonrijders aan de start melden, werd besloten een marathonwedstrijd over 75 ronden te houden. Er gingen 31 rijders starten. Het publiek kreeg een mooie wedstrijd te zien op de baan van Ons Genoegen, die al vanaf vorige week dinsdag open is.

 

Bestuur en leden

Bij de oprichting kon het bestuur 150 leden inschrijven, later is men  overgegaan op het gezinslidmaatschap. Op de ledenlijst staan nu ongeveer 450  gezinnen als lid bij de ijsclub "Ons Genoegen"

 

IJsclub

Wedstrijden

Activiteiten

Sponsors

Wedstrijdagenda

Kampioenen

Clubkampioenschappen

Hein Otterspeer

 

Route

Onze sponsors

Sponsor worden

 

 

 

Volg ons

Bestuur

Lidmaatschap

Entree prijzen

Vrijwilligers

Historie

Contact

Klaverjasagenda

Klaverjas info

Uitslagen klaverjassen

Skeelervierdaagse

 

9 Dorpen fietstocht

copyright IJsclub Ons Genoegen